Ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest spółka Kasina Ski sp. z o.o. z siedzibą w Kasinie Wielkiej, adres Kasina Wielka 672, 34-741 Kasina Wielka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137632, NIP: 7342937067. Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 2. Pana/Pani dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacyjnym będą przetwarzane  przez Administratora w celu:

a) zwarcia i wykonania umowy świadczenia usług wypożyczenia roweru to jest na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO ;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych  celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newslettera)  i/lub na kontakt telefoniczny Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring ośrodka i Bike Parku w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka Kasina Ski to jest na podstawie art. 6 lit. d RODO.
 3. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt. 2 i 4 jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi wykonanie i realizację usługi wypożyczenia roweru.
 4. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne
 5. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa w pkt 3 powyżej, przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e – mail inspektora ochrony danych.
 6. Administrator przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
 1. świadczącym usługi informatyczne,
 2. dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane),
 3. firmą transportowym i taksówkowym w sytuacji zamówienia przez gościa takiej usługi,
 4. firmom świadczącym usługi doradztwa prawnego,
 5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera.
 1. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.
 2. Administrator będzie  przechowywać Pana/Pani  dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie  do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni licząc od dnia nagrania, a następnie zostaną usunięte. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane  do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Administratora. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.
 7. Administrator informuje o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.