Regulamin parku

I. Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin tras rowerowych Bike Park Kasina (dalej jako „Regulamin”), określa zasady korzystania z Tras rowerowych (dalej jako Trasy rowerowe) oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu, a przez pojęcie Trasy rowerowe rozumie się zarówno wszystkie trasy rowerowe wchodzące w skład Bike Park Kasina, jak i poszczególne ich przebiegi (pojedyncza trasa), czy odcinki takiej trasy.

2. Użytkownik poprzez wstęp na teren Tras rowerowych oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Tras rowerowych i zasadami korzystania z urządzeń transportu linowego, zawartymi w Regulaminie stacji Kasina SKI i je akceptuje, w tym warunki, i ograniczenia w nich zawarte.

3. Każdy pełnoletni (dorosły) użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a osoby małoletnie (niepełnoletnie) lub o ograniczonej albo nie posiadającej zdolności do czynności prawnych na ryzyko, i odpowiedzialność ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, w tym także w zakresie zapewnienia, i sprawowania pieczy nad taką osobą w trakcie korzystania przez nią z Tras rowerowych. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami użytkownicy.

4. „Kasina Ski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kasinie Wielkiej 672, 34-741 Mszana Dolna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137632, NIP: 7342937067, REGON: 492833701, Kapitał zakładowy – 13 700 000,00 zł (dalej jako Kasina Ski) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody tak na osobie, jak i w mieniu poniesione przez Użytkownika Tras rowerowych, w tym wypadki zaistniałe na Trasach rowerowych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują także w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Tras rowerowych w związku lub w trakcie zawodów sportowych z uwzględnieniem zasad, jakim się poddał wobec organizatora takich zawodów, w tym w szczególności określonych w Regulaminie, takich zawodów sportowych.

6. Kolory lub inne oznaczenia opisowe lub graficzne Tras rowerowych nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych wymaganych od potencjalnego Użytkownika, ani długości tras, chyba, że wprost i jednoznacznie wynika to z takiej informacji, przy czym ewentualna ocena stopnia trudności trasy lub wymagań kondycyjnych Użytkowników Tras rowerowych ewentualnie zawarta w opisie, w każdym przypadku jest oceną dokonaną przez czynnego licencjonowanego przez właściwy związek sportowy lub federację światową, lub byłego zawodnika w dyscyplinie kolarstwo-górskie-downhill.

7. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa się w warunkach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmierzchu, z wyłączeniem ciszy nocnej, trwającej w godzinach od 22.00 do 6.00, chyba, że Kasina Ski z uwagi na porę dnia i panujące warunki atmosferyczne lub stan Tras rowerowych wyłączą Trasy rowerowe z użytkowania.

8. Na terenie Tras rowerowych obowiązują następujące bezwzględne zakazy:
– spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu;
– znajdowania się osób w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających;
– wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, pałki), wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału (np. szkło, metal, puszki);
– wprowadzania psów lub innych zwierząt;
– wjazdu na Trasy rowerowe pojazdami innymi niż rower przeznaczony do uprawiania kolarstwa górskiego – w dyscyplinie downhill, bez odrębnego pisemnego zezwolenia Kasina Ski;
– rozniecania ognia;
– rzucania wszelkimi przedmiotami;
– zabrudzania i zaśmiecania, w tym wykonywania napisów, wymalowań, nakładania naklejek na Trasach rowerowych, w tym będących w ich przebiegu obiektach (skocznie, słupy do siatek ochronnych i siatki ochronne itp.), a także umieszczania lub pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody Kasina Ski.
9. Osoby przebywające na terenie Tras rowerowych oraz Użytkownicy Tras rowerowych zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.

 

II. Ostrzeżenia o możliwości wystąpienia szkód w mieniu lub na osobie:

1. Korzystanie z Tras rowerowych nawet przez osoby o pełnej sprawności fizycznej może spowodować uszkodzenia użytkowanego sprzętu oraz powstanie rozstroju zdrowia, a nawet utraty życia, gdyż jazda na rowerze po Trasie rowerowej jest sportem wysokiego ryzyka.

2. Użytkownik nie może przeceniać swoich umiejętności oraz powinien uwzględniać swój wiek oraz zmniejszenie się jego sprawności w związku z upływem czasu, w którym jednorazowo przebywa na Trasach rowerowych korzystając z nich, nawet jeżeli korzystanie z Tras rowerowych przez Użytkownika przerwane jest okresem wypoczynku.

 

III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Użytkownicy Tras rowerowych są zobligowani, w związku z korzystaniem z Tras rowerowych, do używania sprawnego sprzętu ochronnego, przeznaczonego i spełniającego obowiązujące powszechnie normy bezpieczeństwa, do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim w dyscyplinie downhill w postaci: certyfikowanego kasku, ochraniaczy nóg i rąk oraz rękawic ochronnych, w tym używania go przez cały czas poruszania się rowerem po Trasach rowerowych. W przypadku Użytkowników będących osobą małoletnią lub osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie posiadającą zdolności do czynności prawnych za niestosowanie certyfikowanego sprzętu ochronnego, przeznaczonego do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub jego niewłaściwe stosowanie, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy takiej osoby lub jej opiekun.

2. Trasy rowerowe przeznaczone są wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach sportowych przeznaczonych do uprawiania dyscypliny kolarstwo górskie – downhill, wyposażonych w dwa sprawne hamulce, po jednym na kole przednim i tylnym.

3. Użytkownik korzystający z Tras rowerowych powinien cieszyć się dobrym stanem zdrowia i być w stanie sprawności, umożliwiającej korzystanie z Tras rowerowych.

4. Osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z Tras rowerowych, jedynie o ile ich stan zdrowia to umożliwia oraz pod opieką osoby uprawnionej.

5. W razie powzięcia przez Użytkownika lub osobę, pod opieką której pozostaje, wątpliwości co do możliwości bezpiecznego korzystania z Tras rowerowych, powinien on powstrzymać od jazdy, aby nie spowodować stanu zagrożenia wystąpienia szkody u siebie lub u innych Użytkowników.

6. Należy pamiętać, że na Trasach rowerowych, mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Kasina Ski jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej, lub też na Trasach rowerowych mogą znajdować się inni Użytkownicy.

7. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby i usytuowania na Trasach rowerowych innych Użytkowników z nich korzystających.

8. Dla celów bezpieczeństwa Użytkownik powinien przebywać na terenie toru wraz z drugą osobą.

9. Przed rozpoczęciem w danym dniu korzystania z Tras rowerowych, zaleca się przeprowadzenie inspekcji pieszej Tras rowerowych, jednakże w taki sposób aby nie wchodzić na Trasy rowerowe ani w inny sposób nie powodować zagrożenia dla Użytkowników korzystających z Tras rowerowych, a także taką inspekcję zaleca się po tym gdy w trakcie takiego dnia, Trasy rowerowe zostały zamknięte lub poruszanie się po nich zostało w inny sposób ograniczone, a następnie poruszanie się po Trasach rowerowych zostało ponownie w tym dniu dopuszczone.

10. Zakazuje się:
– użytkowania Tras rowerowych, które są zamknięte lub oblodzone;
– chodzenia pieszo po Trasach rowerowych lub użytkowania ich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem w tym w kierunku przeciwnym do obowiązującego na Trasach rowerowych kierunku jazdy, lub zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych, jak też pozostawiania roweru na Trasach rowerowych przez Użytkownika, który zaniechał jazdy bez względu na przyczynę takiego zaniechania.

11. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu.

12. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poleceń lub komunikatów personelu Kasina Ski, jakie odnoszą się do sposobu użytkowania Tras rowerowych.

13. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić personelowi Kasina Ski wszystkie dostrzeżone na Trasach rowerowych przeszkody lub uszkodzenia, o ile nie są one następstwem normalnego korzystania z Tras rowerowych.